Niniejszym jako Inwestor Richert Katarzyna z siedzibą w Przyjazń (83-331), ul. Dworcowa 29, (NIP: 5831629602), zaświadczam, iż Kamil Lejkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Flize Gres Kamil Leikowski z siedziba Kartuzach (83-300), Sita Góra 3, był Generalnym Wykonawcą Inwestycji pn:

„Adaptacja-budowa budynku mieszkaniowo – usługowego w miejscowości Bąkowo k/Gdańska”

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane w zakresie adaptacji, budowy budynku mieszkaniowo – usługowego. Inwestycja obejmowała również wykonanie infrastruktury zewnętrznej – parking, tereny zielone, chodnik etc. Nadto, Generalny Wykonawca stworzył projekt aranżacyjny wnętrz, wraz z jej wykonaniem w części budynku – według projektu.

Wartość kontraktu wyniosła: 19 500 000,00 zł netto (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).

Prace zostały wykonane z należytą starannością ora zgodnie z Dokumentacją Projektową, a także Prawem Budowlanym. Roboty zostały prawidłowo ukończone w terminie umownym i wykonano je zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Kadra Inżynieryjno-techniczna zatrudniona przy realizacji inwestycji, wykazała się zaangażowaniem, odpowiednią wiedzą specjalistyczną, doświadczeniem zawodowym oraz posiadaniem wymaganych uprawnień budowlanych.

Realizacja wyżej wymienionego zadania pozwala na rekomendowanie podmiotu Flize Gres Kamil Lejkowski innym Inwestorom jako rzetelnego i odpowiedzialnego Wykonawcy.

Podobne wpisy