00003

Niniejszym działając, w imieniu inwestora B-JWK-MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z. siedzibą w Gdyni, zaświadcza, iż Kamil Lejkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Flize Gres Kamil Lejkowski z siedziba Kartuzach (83-300). Sita Góra 3, był Generalnym Wykonawca Inwestycji pn:

„Budowa budynku biurowego w Gdańsku pry ul. Myśliwskiej na działce nr 7/16 obr: 049, Myśliwska – Biuro Alfa Park”.

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane w zakresie budowy budynku biurowego. Inwestycja obejmowała również wykonanie infrastruktury zewnętrznej – parking, tereny zielone, chodnik etc. Nadto, Generalny Wykonawca stworzył projekt aranżacyjny sali sprzedaży wraz z jej wykonaniem według projektu. W zakres robot wszedł także dobór materiałów ora wykończenie wnętrza pozostałej części budynku.

Wartość kontraktu wyniosła: 3 334 000,00 zł netto (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100 netto), 4 100 820, 00 zł brutto (słownie: cztery miliony sto tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100 brutto).

Szczegółowy zakres wskazanej inwestycji obejmował:

  • Projekt Wykonawczy_Rewizje wielobranżowy z października 2017 r., autorstwa ABACUS s.c. ul. Grodzieńska 23, Gdańsk, ze zmianami
  • Projekt wykonawczy konstrukcji z lipca 2017 r., autorstwa STATIKA Wykonawstwo- Projektowe, ze zmianami
  • Projekt wykonawczy sieci elektrycznych zewnętrznych (oświetlenie terenu) autorstwa ABACUS s.c. ul. Grodzieńska 23, Gdańsk ze zmianami
  • Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych z sierpnia 2017 r autorstwa ABACUS s.c. ul. Grodzieńska 23, Gdańsk ze zmianami
  • Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych grzewczej, wod-kan z sierpnia 2017 r. autorstwa HYDROSTUDIO s.c. ul. Gdańska 32 A. Gdańsk. ze zmianami
  • Projekt wykonawczy sieci i przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej z sierpnia 2017 г. autorstwa HYDROSTUDIO s.c. ul. Gdańska 32 A. Gdańsk. ze zmianami
  • Projekt wykonawczy układu drogowego z września 2017 г. autorstwa NERT s.s. ul. Grodzka 13, Gdańsk. ze zmianami
  • Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej i chłodzenia z października 2017 r autorstwa KLIMA PROJEKT ul. Oriona 34, 80-299 Gdańsk ze zmianami

Prace zostały wykonane z należytą starannością oraz godnie z Dokumentacją Projektową, a także Prawem Budowlanym. Roboty zostały prawidłowo ukończone w terminie umownym i wykonano je zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Kadra Inżynieryjno-techniczna zatrudniona przy realizacji inwestycji, wykazała się zaangażowaniem, odpowiednią wiedzą specjalistyczną, doświadczeniem zawodowym oraz posiadaniem wymaganych uprawnień budowlanych.

Realizacja wyżej wymienionego zadania pozwala na rekomendowanie podmiotu Flize Gres Kamil Lejkowski innym Inwestorom jako rzetelnego i odpowiedzialnego Wykonawcy.

Podobne wpisy