dsc5840 2

Firma Grupa Flize Gres Sp. z O. O. Sp. K. z siedzibą w Sitnej Górze 3, 83-300 Kartuzy zrealizowała dla Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S. A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Dickmana 62, roboty budowlane w ramach zadania pn.:

„Remont pokrycia dachowego budynków biurowo-laboratoryjnych w Gdyni przy ul. Dickmana 62”

Całkowita wartość kontraktu wyniosła: 1.562.302,96 zł brutto (Słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwa złote 96/100 brutto)

Zamawiający przekazał Wykonawcy dokumentację projektową, w oparciu o którą należało wykonać prace remontowe na dachach budynków. Zadanie obejmowało przeprowadzenie kompleksowego remontu pokryć dachowych na dachach płaskich wraz z pełną infrastrukturą wynikającą z obecnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

Wykonawca, dysponując wykwalifikowaną kadrą oraz odpowiednim potencjałem technicznym, zagwarantował sprawną realizację przedmiotowego zadania. Wszelkie komplikacje w wykonaniu części prac, wynikające z rozbieżności pomiędzy założeniami projektowymi, a stanem faktycznym, zdiagnozowane po dokonaniu rozbiórek, byty raportowane Zamawiającemu wraz z propozycją prac i materiałów zastępczych, gwarantujących zachowanie założonego efektu oraz jakości wykonania.

Roboty budowlane realizowane były w terminie od 16.09.2022 r. do 30.12.2022 r.

Szczegółowy zakres prac przedstawia załącznik nr 1,

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. z siedzibą w Gdyni zaświadcza, że remont pokrycia dachowego został wykonany terminowo, zgodnie ze sztuką budowlaną, w oczekiwanym standardzie oraz warunkami umowy.

Zakres prac podczas realizacji zadania pn.:

„Remont pokrycia dachowego budynków biurowo-laboratorynych w Gdyni przy ul. Dickmana 62″

Kompleksowy remont 5 odrębnych dachów o łącznej pow. 2200 m2 wraz z pełną infrastrukturą, w tym:

 1. Wymiana wpustów dachowych
 2. Pokrycie połaci dachowych papą termozgrzewalną Nexler Premium 53H
 3. Wymiana świetlików dachowych
 4. Wymiana wentylatorów dachowych
 5. Uszczelnienie łączeń obróbek blacharskich systemem Alsan 770TX
 6. Montaż systemu asekuracji ACCEN Line I
 7. Montaż kominków wentylujących system Ideal
 8. Montaż balustrad system Morad AB
 9. Montaż szyldu reklamowego
 10. Montaż instalacji odgromowej
 11. Montaż instalacji ogrzewania wpustów dachowych

Podobne wpisy