00003

Niniejszym działając w imieniu Inwestora B-JWK MANAGEMENT Spójka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Gdańsku, zaświadczam iż Kamil Lejkowksi prowadzący dzialalność gospodarczą pod firmą Flize-Gres Kamil Lejkowski z siedzibą w Kartuzach (83-300), Sitna Góra 3, byl Generalnym Wykonawcą Inwestycji pn:

”Budowa budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej na działce nr 7/16 zebr. 049, Biuro-Myśliwska Alfa Park”

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane w zakresie budowy budynku biurowego. Inwestycja obejmowała również wykonanie infrastruktury zewnętrznej :

  • Budowa sieci wodociągowej z rur PE 100 DN 324’2,00 SDR 17 wraz z przyłączem z rur PE 322,40 do budynku
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC U-LITE DN 2005,9, DN I60*4,7, budowa 1 studni DN 1200, 3 studni 425 wraz z podłączeniem do sieci miejskiej Przewiertem przy zastosowaniu rury kamionkowej fi 200
  • Odprowadzenie wód opadowych do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej przy użyciu rur PCV fi 160.


Wartość kontraktu wyniosła: 161 788,00 zł netto (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 00 /100 netto) 198 999,00 zł brutto (słownie : sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 brutto)

Prace zostały wykonane z należytą starannością oraz zgodnie z Dokumentacją Projektową, a także Prawem budowlanym. Roboty zostały prawidłowo ukończone w terminie umownym i wykonano je zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Kadra Inżynieryjno-techniczna zatrudniona przy realizacji inwestycji, wykazała się zaangażowaniem, odpowiednią wiedzą specjalistyczną, doświadczeniem zawodowych oraz posiadaniem wymaganych uprawnień sanitarnych.

Realizacja wyżej wymienionego zadania pozwala na rekomendowanie podmiotu Flize-Gres Kamil Lejkowski innym Inwestorom jako rzetelnego i odpowiedzialnego Wykonawcy.

Podobne wpisy