Z przyjemnością oświadczamy, że firma Flize-Gres z siedziba w Gdańsku 80-175, UI. Leszczynowa 4, NIP: 5892045812, zrealizowała Inwestycje w postaci:

Kompleksowego wykonania sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków A, B I C, przyłączy kanalizacji deszczowej ora sanitarnej, układu retencyjnego oraz wylotu do miejskiego kolektora deszczowego o łącznej długości ok 1250m, w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna w okresie od 10.2020 do 03.2021

Całkowita wartość umowy netto: 2 866 500,00

(słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100))

Roboty zostały wykonane prawidłowo, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami.

Pragniemy polecić Państwu FLIZE-GRES jako profesjonalnego wykonawcę. Wszystkie zlecone prace zostały realizowane rzetelnie, starannie i terminowo.

Podobne wpisy