Z przyjemnością oświadczamy, że firma Flize-Gres sp. z o.o. sp. k. z. siedziba w Sitnej Górze 3, 83-300 Sitna góra, NIP: 5892045812, zrealizowała inwestycję w postaci:

Kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy 008-KD82 wraz z przebudową ulicy 009-KD8O (oznaczenia wg MPZP 1125 Gdańsk Nowe Miasto Północ) w Gdańsku o klasie Z i Gp, kategorii ruchu KR4, w tym wykonania robót budowlanych zgodnie z zakresem rzeczowym poniżej:

 • Nawierzchnie bitumiczne – Długość 523m, powierzchnia 3310m2.
 • Nawierzchnie jezdni z kostki betonowej – 1500m2
 • Nawierzchnie chodników – 2500m2
 • Przejazd drogowo-tramwajowy wraz z wymianą nawierzchni torowiska w obydwu torach, regulacja torowiska przed i za przejazdem, wykonaniem 12 spoin termitowych, wykonaniu nawierzchni przejazdu w technologii bitumicznej.
 • Prace zieleniarskie obejmujące 3705 szt. nasadzeń w tym 50 szt. drzew.
 • Oświetlenie uliczne – Długość 1210m, 40 slupów oświetleniowych wraz z oprawami.
 • Usuniecie kolizji elektroenergetycznych – Przebudowa linii elektroenergetycznej o długości 130m.
 • Wykonanie kanału technologicznego – Długość 440m
 • Wykonanie zabezpieczenia istniejących sieci teletechnicznych – długość 115m
 • Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 008-KD82 i ul. Marynarki Polskiej
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej – KD400 długości 435m, KD300 długości 180m, 25 studni, 33 szt. wpustów, wykonanie kanalizacji metodą bezwykopową o dł. 50m pod ul. Marynarki Polskiej.
 • Wykonanie ogrodów deszczowych – 12 szt. o łącznej objętości retencyjnej 370m3.
 • Wykonanie wodociągu – 225PE dł. 200m

Całkowita wartość zrealizowanych robót brutto: 9 130.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Roboty zostały wykonane terminowo, zgodnie z projektem na dzień wystawienia referencji nie było żadnych uwag do wykonanych w/w prac.

Pragniemy polecić Państwu FLIZE-GRES jako profesjonalnego wykonawcę. Wszystkie zlecone prace zostali realizowane rzetelnie, starannie i terminowo.

Podobne wpisy