Z przyjemnością oświadczamy, że firma Flize-Gres sp. z o.o. sp. k. z. siedziba w Sitnej Górze 3, 83-300 Sitna góra, NIP: 5892045812, w okresie 10.2020 – 12.2022 realizowała inwestycję w postaci:

Kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego układu drogowego na terenach po stoczniowych w Gdańsku (MPZP 1125 Gdańsk Nowe Miasto Północ) wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu wokół Kompleksu Palio Office.” W tym wykonania robot budowlanych zgodnie z zakresem rzeczowym poniżej:

 • Nawierzchnie bitumiczne – 8500m2
 • Nawierzchnie z kostki/płytki betonowej – 10050m2
 • Prace zieleniarskie obejmujące powierzchnię 7500m2
 • Oświetlenie uliczne
 • Usunięcie kolizji elektroenergetycznych
 • Wykonanie kanału technologicznego
 • Wykonanie sygnalizacji świetlnej
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej – KD300, KD400, KID500 o łącznej długości 800m,
 • Wykonanie kanalizacji metodą bezwykopową o dł. 200m
 • Wykonanie wodociągu 225PE o łącznej długości 550m, wykonanie odcinka metoda bezwykopowa oraz przyłączy do budynków A, B i C.
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej 0250 o długości 465m, przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej tłocznej fi 160 o długości 90m, wykonanie przyłączy do budynków A, B i C.
 • Wykonanie ogrodów deszczowych – 20 szt. o łącznej objętości retencyjnej 800m3.

Całkowita wartość zrealizowanych robót brutto: 16 510.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Roboty zostały wykonane terminowo, zgodnie z projektem na dzień wystawienia referencji nie było żadnych uwag do wykonanych w/w prac.

Pragniemy polecić Państwu FLIZE-GRES jako profesjonalnego wykonawcę. Wszystkie zlecone prace zostali realizowane rzetelnie, starannie i terminowo.

Podobne wpisy