Z przyjemnością oświadczamy, że firma Flize-Gres sp. z o.o. sp. k. z. siedziba w Sitnej Górze 3, 83-300 Sitna góra, NIP: 5892045812, realizowała inwestycję w postaci:

Kompleksowego wykonania budowy drogi ul. Malarzy w Gdańsku (odcinek nr 1 1 2 o łącznej powierzchni około 5020m2) wraz ze zjazdem z ul. Jana z Kolna oraz infrastrukturą, towarzyszącą w tym siecią kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz robotami elektrycznymi.

Roboty realizowano w okresie od 10.2020г. do 11.2021r.

Całkowita wartość zrealizowanych robót netto: 3 235 500 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

Roboty zostały wykonane terminowo, zgodnie z projektem, na dzień wystawienia referencji nie było żadnych uwag do wykonanych w/w prac.

Pragniemy polecić Państwu PLIZE-GRES jako profesjonalnego wykonawcę. Wszystkie zlecone prace zostali realizowane rzetelnie, starannie i terminowo.

Podobne wpisy