Z przyjemnością oświadczamy, że firma Flize-Gres sp. z o.o. sp. k. z. siedziba w Sitnej Górze 3, 83-300 Sitna góra, NIP: 5892045812, realizowała inwestycję w postaci:

Budowy ul. 008-KD82 w Gdańsku MPZP r 1122 Etap Ia. Zakres robót obejmował budowę nowej drogi wraz. z infrastrukturą towarzyszącą w tym kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz oświetlenia ulicznego. Roboty realizowano w okresie od 11.2021r. do 03.2022г.

Całkowita wartość zrealizowanych robót netto: 2 256 700 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset 00/100).

Roboty zostały wykonane terminowo, zgodnie z projektem, na dzień wystawienia referencji nie było żadnych uwag do wykonanych w/w prac.

Pragniemy polecić Państwu PLIZE-GRES jako profesjonalnego wykonawcę. Wszystkie zlecone prace zostali realizowane rzetelnie, starannie i terminowo.

Podobne wpisy