Z przyjemnością oświadczamy, że firma Flize-Gres sp. z o.o. sp. k. z. siedziba w Sitnej Górze 3, 83-300 Sitna góra, NIP: 5892045812, w okresie 01.2022 – 06.2022 realizowała inwestycję w postaci:

Kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu wraz z przyłączami do budynku Equal Business Park S.A. w tym wykonania robót budowlanych zgodnie z zakresem rzeczowym poniżej:

  • Wykonanie kanalizacji deszczowej – KD400 długości 525m wraz z wpustami ulicznymi
  • Wykonanie kanalizacji sanitarnej spławnej z rur o przekroju fi 250 o długości 685m,
  • Wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej SDR17, PN10 o przekroju fi 110 o długości 245m
  • Budowa dwóch przepompowni ścieków DN2000 o wydajności 71/s, wys. 6,9m.
  • Wykonanie wodociągu – 225PE dł. 535m metodą bezwykopową wraz z przyłączem do budynku

Całkowita wartość zrealizowanych robót brutto: 5 250.000,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Roboty zostały wykonane terminowo, zgodnie z projektem, na dzień wystawienia referencji nie było żadnych uwag do wykonanych w/w prac.

Pragniemy polecić Państwu FLIZE-GRES jako profesjonalnego wykonawcę. Wszystkie zlecone prace zostali realizowane rzetelnie, starannie i terminowo.

Podobne wpisy