Z przyjemnością oświadczamy, że firma Flize-Gres z siedzibą w Gdańsku 80-175, ul. Leszczynowa 4, NIP: 5892045812, zrealizowała Inwestycję w postaci:

Kompleksowego wykonania sieci kanalizacji deszczowej dla budynków A,B i C. przyłączy kanalizacji deszczowej, układu retencyjnego oraz wylotu do miejskiego kolektora deszczowego zgodnie z Projektem Budowlanym

Całkowita wartość umowy netto: 2 397 500,00 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)
oraz

  1. Kompleksowe wykonanie drogi tymczasowej asfaltowej, w zakres wykonania tej drogi wchodzą także roboty ziemne (korytowanie) z wywozem i utylizacją
  2. Kompleksowy remont istniejącej nawierzchni wraz z kompleksowym wykonaniem tymczasowego ogrodzenia.


Całkowita wartość umowy netto: 298 000,00 ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)

Roboty zostały wykonano terminowo, zgodnie z projektem, na dzień wystawienia referencji nie było żadnych uwag do wykonanych w/w prac.

Pragniemy polecić Państwu FLIZE-GRES jako profesjonalnego wykonawcę. Wszystkie zlecone prace zostały zrealizowane rzetelnie, starannie i terminowo.

Podobne wpisy